Türk Ticaret Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Hukuku

Ülkemizin ulusal ve uluslararası ticareti son yıllarda önemli gelişmeler göstermektedir. Bu gelişmelerin sebepleri arasında ülkemizin coğrafi konumu, yatırımların teşvik edilmesi, ülkemizin demografik yapısı, iş gücü gibi unsurlar gösterilebilir. Giderek artan uluslararası ticaret hacmimiz de ülkemizdeki ticari faaliyetlerin artmasını sağlamaktadır. Buna istinaden Hukuk Büromuz da Türkiye’de yatırım yapacak olan yabancı ve Türk yatırımcılara şirket kuruluşlarında, ortaklık sözleşmelerinin tanziminde, resmi kurumlarla olan ilişkilerde ve diğer tüm hukuki konularda hizmet vermektedir. Bunun yanında Hukuk Büromuz yerli ve yabancı yatırımcıların Almanya’da şirket kuruluşu, sözleşme tanzimi ve resmi kurumlarla olan ilişkiler gibi konularda da müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Hukuk Büromuz, Alman ve Türk ticaret hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her konuda hukuki hizmet vermektedir. Hizmetlerimizin kapsamını şu şekilde sıralayabiliriz: Türkiye ve Almanya’da Şirketlerin kuruluşu, kurumsal yönetimi, işlem denetimi, yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri, birleşme ve devralmalar, şirketlerin halka açılması, ticari sözleşmeler ve işlemler, işçi ve diğer çalışanlarla ilişkiler, ticari borç ve alacakların takibi, şirketlerin iflas erteleme ve tasfiye işlemleri, resmi kurumlarla olan yazışmalar, diğer şirketlerle sözleşme imzalanması, şirket temsilcileri için ikamet izni alınması.

Son olarak hukuk büromuz Almanya ve Türkiye’de alınan hukuk eğitimi ile edinilen bilgi ve birikim sayesinde her iki ülkede hukuki danışmanlık gereksinimi duyan müşterilerine hizmet vermektedir.

Uluslararası Ticaret Hukuku

Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği Antlaşması’na uygun olarak Türk mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu Antlaşma çerçevesinde hazırlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu (“Kanun”) 1999 yılında yürürlüğe girmiştir. Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bahse konu Kanun’a ve Kanun’a dayalı olarak hazırlanan yönetmeliklere uygun olarak hareket etmekle mükelleftirler. Bunun yanında yenilenen Ticaret Kanunu’muz sayesinde ticaret hukukumuz gelişerek, Avrupa Birliği yönergelerine uygun hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu yöndeki gelişmeler, ülkemizdeki uluslararası ticari faaliyetlerin de artmasını sağlamıştır.

Uluslararası Ticaret Hukuku kapsamında hukuk büromuz müvekkillerine, hem Almanya’da hem de Türkiye’de danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Almanya’da ve Türkiye’ye yatırım yapan şirketlerin ilgili ülkelerde karşılaştığı hukuki sorunların çözümünün yanında, müvekkillerimizin ticaret işlemleri esnasında yaşamış oldukları hukuka aykırılıkların giderilmesi (Almanca ve Türkçe dillerinde sözleşme hazırlanması, kurumlarla yazışma yapılması, alacakların tahsili, ayıplı ürünlerin iadesi, Almanya’da ve Türkiye’de dava açılması, icra takibi yapılması, uluslararası sözleşmelerin tanzimi, sözleşme aykırılıkların giderilmesi vb.) amacıyla hukuk büromuz müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır. 

Hukuk Büromuz Uluslararası Ticaret Hukuku alanında aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

 1. Dış ticaret ve gümrük işlemleri hakkında genel hukuki danışmanlık,
 2. Almanya ve Türkiye’de şirket kuruluşu,
 3. Almanya ve Türkiye’de alacakların tahsili, icra takibi başlatılması, dava açılması,
 4. İflas ve konkordato işlemlerinin takibi,
 5. Almanya ve Türkiye’de gerek gümrük kurumları gerekse de diğer devlet kurumları nezdinde yaşanılan tüm hukuki sorunların çözümü,
 6. İhracat/ithalat ile ilgili uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması,
 7. Antrepolarda ve geçici depolarda bulunan ve haciz konulan eşya ile ilgili haciz ihbarnameleri üzerine yapılacak işlemler,
 8. Serbest bölgeler ile ilgili her türlü iş ve işlemler,
 9. Dış ticaretin finansmanı, uluslararası teslim ve ödeme şekilleri,
 10. Dış ticarette ve gümrük alanında çıkan uyuşmazlıklarının çözümü,
 11. Gümrük vergileri konusunda çıkan uyuşmazlıkların çözümü,
 12. Uluslararası taşımacılık, mal bedeli döviz hareketleri (kambiyo), ihraç kayıtlı alış ve satışlar,
 13. İdarenin yapmış olduğu yanlış işlemlerden dolayı ağır gümrük vergi ve cezalarının önlenmesi,
 14. Gümrük Kanunu kapsamında her türlü danışmanlık hizmeti vermek.